مرور رده

درباره ما

چارت سازمانی

به منظور چالاکی سیستم، فعالیت تیمی و استفاده از ایده رهبری سیستم ها بجای ریاست آن در شرکتهای فناور، چارت زیر
error: Content is protected !!