واحد کنترل و تضمین کیفیت

از جمله وظایف این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- بررسی مرغوبیت و آنالیز مواد اولیه
- کنترل ابعادی هر قطعه بعد از هر مرحله در بخش تولید
- کنترل کیفیت جوش و انجام انواع تست های غیر مخرب از جمله تست هایVT MT PT RT UT
- کنترل کیفیت و زبری قطعات بعد از عملیات سند بلاست
- کنترل کیفیت رنگ و ضخامت سنجی رنگ
 
 
 
 
 
 
 

مشتریان
دسترسی سریع