دیوار حایل

در جاهایی که اختلاف سطح بین دو قسمت از زمین است برای مهار خاک نیاز به دیوار حایل است.
error: Content is protected !!