ایرادات اجرای سازه بتنی

 ستونهای بتنی در طبقات مختلف باید در یک راستا باشند

Comments (0)
Add Comment